Bilans odpadów niebezpiecznych z sektora gospodarczego ogółem na terenie Powiatu
GRUPA RODZAJ - ŹRÓDŁO POWSTAWANIA ILOŚĆ OGÓŁEM
    [Mg/rok]
1
Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemiczne przeróbce rud i innych kopalin
b.d.
2
Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności.
b.d.
3
Odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury.
b.d.
4
Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego.
b.d.
5
Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla.
b.d.
6
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganiczne
3,620
7
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organiczne
b.d.
8
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, emalii, lakierów) kitu, kleju, szczeliw i farb drukarskich.
0,421
9
Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych.
3,570
10
Odpady z procesów termicznych
b.d.
11
Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych
b.d.
12
Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
b.d.
13
Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z włączeniem olejów jadalnych i grup 05 12 19)
166,750
14
Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelenów (z wyłączeniem grupy 07 08)
0,710
15
Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach
0,600
16
Odpady nie ujęte w innych grupach
144,320
17
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wyłączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
49,940
18
Odpady medyczne i weterynaryjne
108,080
19
Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, odpady z oczyszczalni ścieków oraz uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych.
13,820
20
Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie - gromadzone z sektora tzw. gospodarczego - zakłady produkcyjne
0,180
 
RAZEM:
492,010
Żródło: Plan gospodarki odpadami dla koszalińskiego powiatu ziemskiego na lata 2004 - 2007 z perspektywą na lata 2008 - 2015