Ilość odpadów komunalnych poddawanym poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania w Powiecie
L.P. RODZAJ ODPADÓW ILOŚĆ ODPADÓW WYTWORZONYCH ILOŚĆ ODPADÓW DO ODZYSKU ILOŚĆ ODPADÓW DO SKŁADOWANIA
1   [Mg] [Mg] [Mg]
2 Odpady biodegradowalne 5 468,5 b.d. 5468,5
3 Odpady opakowaniowe 4 026,0 827,16 3 198,84
4 Odpady wielkogabarytowe 1 261,7 b.d. 1261,7
5 Odpady budowlane 3 289,3 0,5 3288,8
6 Odpady niebezpieczne 171,0 b.d. 171,0
7 Odpady resztkowe do składowania 5 323,3 - 5323,3
8 RAZEM 18 797,8 827,16 17 970,64

Głównym sposobem zagospodarowania odpadów komunalnych jest ich deponowanie na lokalnych gminnych wysypiskach śmieci. Należy dodać, że nie cała ilość emitowanych odpadów komunalnych na analizowanym terenie trafia w sposób kontrolowany do składowisk odpadów. Znacząca część zostaje rozproszona w sposób niekontrolowany np. gromadzenie na "dzikich" składowiskach odpadów. Jest to wynikiem braku zorganizowanego systemu pozyskiwania emitowanych odpadów na całym obszarze Powiatu.


Żródło: Plan gospodarki odpadami dla koszalińskiego powiatu ziemskiego na lata 2004 - 2007 z perspektywą na lata 2008 - 2015