Gospodarka Odpadami w Koszalinie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszalinie w ramach programu zagospodarowania odpadów komunalnych wybudowało Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Sianowie. Ta ogromna inwestycja w skali regionu jest realizacją Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami w Województwie Zachodniopomorskim zakłada skupienie odpadów na jednym, prawidłowo wybudowanym składowisku w danym regionie. Jednak realizację projektu rozpoczęto od likwidacji istniejącego na terenie składowiska mogilnika. Podczas likwidacji wydobyto i zapakowano zawartość 56 studzien wypełnionych przeterminowanymi środkami ochrony roślin (około 81 Mg), do szczelnych beczek z tworzyw sztucznych. Pojemniki z zawartością zostały przetransportowane do zakładu utylizacji.

W obrębie składowiska powstała specjalna kwatera, na której składowane są odpady zawierające azbest. Istotnym zadaniem było odgazowanie starej części składowiska odpadów i wykorzystanie biogazu do celów technologicznych i socjalno-bytowych.

W roku 1991 rozpoczęto selektywną zbiórkę odpadów "u źródła", lokalizując pierwsze pojemniki do selektywnego gromadzenia stłuczki szklanej a w 1993r. na tworzywo sztuczne. Akcja spotkała się ze zrozumieniem mieszkańców, władz, podmiotów gospodarczych - zwłaszcza spółdzielni mieszkaniowych. Selektywna zbiórka stłuczki szklanej i plastiku jest prowadzona na terenie Koszalina i pięciu sąsiadujących gmin: Sianów, Mielno, Będzino, Biesiekierz, Polanów. Ilość rozstawionych pojemników na stłuczkę i tworzywo sztuczne z roku na rok się zwiększa a tym samym ilość zbieranych surowców rośnie. Z racji geograficznego położenia miasta Koszalina i gmin, które obsługuje PGK w sezonie letnim zwiększa się ilość rozstawianych pojemników w miejscowościach nadmorskich.

Pojemniki są opróżniane według harmonogramu wywozu tj. najczęściej dwa razy w tygodniu, najrzadziej raz w miesiącu, lub opróżniane są na zgłoszenie telefoniczne. Wyselekcjonowane wstępnie szkło podlega dalszej segregacji na stłuczkę białą i kolorową wg wymogów odbiorcy (segregacja ręczna) natomiast tworzywo sztuczne według rodzajów Butelki PET, folia opakowaniowa, pojemniki po chemii gospodarczej plastik twardy, kubki plastikowe po jogurtach po margarynie, kartony po żywności płynnej. Programem selektywnej zbiórki odpadów objęci są mieszkańcy miasta Koszalina i sąsiednich gmin (156 tys. osób).

W ramach informowania społeczeństwa o sposobie selektywnej zbiórki odpadów przedsiębiorstwo wydaje ulotki, informujące mieszkańców, w jaki sposób selektywnie zbierać odpady, jak pozbywać się wszelkich odpadów bez szkody dla środowiska.

Tam gdzie nie ma pojemników do selektywnej zbiórki odpadów można je zbierać do worków. Worki w zależności od przeznaczenia mają różne wymiary i kolory. Ulegają biodegradacji. Worki mają kolory: czarne - odpady komunalne, zielone - odpady zielone, żółte - odpady plastikowe, szare - puszki, białe - papier. Obecnie przedsiębiorstwo jest w trakcie rozstawiania na mieście pojemników na makulaturę. Na razie związaną makulaturę można zostawiać przy pojemnikach do selektywnego zbioru, zostanie ona zabrana przez pracowników PGK.


Żródło: Plan gospodarki odpadami dla koszalińskiego powiatu ziemskiego na lata 2004 - 2007 z perspektyw± na lata 2008 - 2015