Plan Gospodarki Odpadami w Koszalinie

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI

DZIAŁANIA EDUKACYJNO - INFORMACYJNE

Jednym z ważniejszych warunków realizacji Planu jest wysoka świadomość społeczeństwa, które powinno brać aktywny udział w strategii zagospodarowania odpadów. Dlatego też należy prowadzić odpowiednie działania, których celem jest zmiana dotychczasowego postępowania mieszkańców w postępowaniu z odpadami.

STRATEGIA PROWADZENIA KAMPANII

Do głównych zadań kampanii należą:
 • przegląd istniejących na terenie gminy materiałów, których celem jest podnoszenie świadomości społeczeństwa,
 • przygotowanie kampanii na rzecz podniesienia świadomości społeczeństwa,
 • identyfikacja problemów, których nie omawiają dostępne materiały informacyjne,
 • opracowanie dodatkowych materiałów informacyjnych,
 • wprowadzenie w życie powyższej kampanii.

Elementy kampanii

Strategia prowadzenia kampanii składa się z następujących elementów:
 • krótka kampania (6 miesięcy) opracowana w celu osiągnięcia największych i najwcześniej dostrzegalnych efektów,
 • program podstawowy (2 lata),
 • program długoterminowy (10 lat i więcej).

Rodzaje kampanii

Istnieją różne rodzaje kampanii podnoszenia świadomości społecznej, wśród których można wyróżnić:

 • kampanię "fali nośnej",
 • kampanie tematyczne,
 • akcje podejmowane w ramach kampanii.

Kampania "fali nośnej" dotyczy problemu środowiska jako całości, nie zaś tylko jednego jego aspektu. Jest przewidziana do popierania „przyjaznych środowisku” wartości i wymogów wśród społeczeństwa. Można ją stosować dla szerokiej opinii publicznej.

Kampanie tematyczne mogą przekazywać wiedzę dotyczącą pewnych problemów środowiskowych lub zachęcania do bardziej świadomych zachowań.

Kampania może być podstawą podejmowania akcji np. selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych.

TEMATY SZKOLEŃ

Kampanie powinny być kierowane do poszczególnych grup wiekowych i społecznych:

 • dzieci,
 • dorosłych,
 • osób odpowiedzialnych za decyzje polityczne dotyczące gospodarki odpadami,
 • kadry technicznej biorącej udział w realizacji programu gospodarki odpadami.

WYBÓR FORMY PRZEKAZU

Formy przekazu dzielą się na: materiały drukowane, materiały audiowizualne i imprezy promocyjne.

1. Materiały drukowane nie wymagające dużych nakładów:

 • krótkie materiały drukowane, takie jak ulotki (także typu „pytania i odpowiedzi”), zestawienia faktograficzne, wkładki i broszury, zwykłe obwieszczenia i powiadomienia służb komunalnych;
 • publikacje w prasie i wydawnictwach periodycznych, takie jak: artykuły, komentarze, stałe rubryki, wywiady, listy do redakcji;
 • materiały dla prasy: komunikaty, powiadomienia i obwieszczenia służb komunalnych;
 • plakaty;
 • obszerne, starannie wydrukowane broszury, biuletyny, opracowania, raporty i monografie;
 • opracowane graficznie obwieszczenia służb komunalnych;
 • materiały kształceniowe: programy nauczania, materiały samokształceniowe, materiały dla nauczycieli;
 • okolicznościowe pamiątki (znaczki, długopisy, teczki z nadrukami itp.).

2. Materiały audiowizualne:

 • wywiady dla radia i telewizji;
 • pokazy przezroczy;
 • ogłoszenia służb komunalnych w radiu i telewizji;
 • filmy;
 • wystawy.

3. Imprezy promocyjne:

 • konferencje prasowe;
 • wizyty oficjalne;
 • zebrania mieszkańców;
 • imprezy specjalne (festiwale, akcje);
 • warsztaty, seminaria, konferencje.

Każda z proponowanych form posiada swoją specyfikę, swoje zalety i wady. Często, wybór formy przekazu jest wyborem pomiędzy jej przydatnością, a możliwościami finansowymi.

KOSZTY PRZEKAZU

Przed wyborem formy przekazu należy wstępnie oszacować koszty. Koszty te możemy podzielić na:

 • koszty osobowe,
 • koszty materiałów i usług,
 • koszty ogólne i administracyjne.

Na koszty osobowe składają się:
 • wynagrodzenia wypłacane własnym pracownikom oraz osobom zatrudnionym na umowę zlecenie.
Duże koszty osobowe wynikają z faktu, że zaangażowanie pracowników do przygotowania programu informacyjnego często wymaga od nich pracy po godzinach (szczególnie przy realizacji dużych imprez).

Na koszty usług składają się:
 • kopiowanie materiałów,
 • drukowanie,
 • napisanie tekstów,
 • formatowanie tekstu i przygotowanie do druku,
 • projekt grafiki,
 • usługi pocztowe,
 • usługi transportowe,
 • usługi wideo,
 • konsultacje w sprawach technicznych, w sprawach informowania społecznego,
 • usługi telekomunikacyjne,
 • sporządzenie listy adresowej (ewentualne korzystanie z bazy danych),
 • usługi turystyczne,
 • nagłośnienie i oświetlenie imprezy,
 • reklama w mediach komercyjnych,
 • usługi gastronomiczne,
 • usługi hotelarskie,
 • wynajęcie obiektów,
 • wynajęcie sprzętu (komputerów, rzutnika, tablic do prezentacji, rzutnika przezroczy).

Na koszty materiałowe składają się:
 • papier,
 • filmy,
 • materiały potrzebne do dekoracji,
 • drobne upominki dla uczestników,
 • żywność i napoje.

Żródło: Plan gospodarki odpadami dla koszalińskiego powiatu ziemskiego na lata 2004 - 2007 z perspektywą na lata 2008 - 2015