Gospodarka wodą

Wytyczne w zakresie gospodarki wodnej

W zakresie gospodarki wodnej należy:

 • zapobiegać dewastacji brzegów zbiorników wodnych - nie zezwalać na wycinkę drzew przy samym brzegu
 • zwiekszyć retencje wód na kompleksach torfowisk i łąk
 • wyeliminować źródła skażenia cieków, uporządkować gospodarkę wodno-sciekową w obrębie wielu miejscowości na terenie powiatu i miasta Koszalina
 • zwiekszyć liczbę i powiekszyć parametry oraz utrzymać drożność przepustów pod drogami powiatowymi dla migracji płazów i gadów
 • nie piętrzyć cieków na terenie chronionym, ani bezposrednio poniżej niego
 • nie zezwalać na regulowanie cieków wodnych, pozwolić na spontaniczne kształtowanie się koryt rzek i cieków, w wodzie w miare możliwości pozostawiać powalone drzewa
 • nie niszczyć roślinności strefy litoralu zbiorników wodnych, zarówno stojących jak i płynących, z uwagi na znaczący udział tej roślinności w procesie biologicznego oczyszczania wód, także ze względu na pełnienie roli bariery biogeochemicznej; strefy litoralu jezior lobeliowych wyłaczyć spod presji rekreacyjnej - nie lokalizowac tam kapielisk
 • nie zezwalać na hodowlę ryb w jeziorach lobeliowych oraz innych naturalnych oczkach śródleśnych i śródpolnych
 • nie rozbudowywać urzadzeń hydrotechnicznych w dolinach rzecznych jeżeli nie służą ochronie przyrody
 • wnikliwie analizować wszystkie pozwolenia wodno-prawne, w szczególności tworzenia stawów rybnych, zbiorników przeciwpowodziowych i zbiorników retencyjnych
 • nie wydawać pozwoleń wodno-prawnych na budowę stawów pstrągowych w obrębie cennych przyrodniczo dolin rzecznych
 • nie pozwalać na ujmowanie wód bezposrednio ze źródlisk
 • należy w szerszym zakresie podawać do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania wodno-prawnego oraz włączyc do postępowania organizacje przyrodnicze lub społecznych opiekunów ochrony przyrody - nie ograniczać się tylko do PZW
 • cofać lub ograniczać pozwolenia wodno-prawne, jeżeli naruszają uwarunkowania środowiska przyrodniczego (np. ujęcie wód z unikatowych źródlisk koło Kepin, gm. Polanów)
 • wnikliwie kontrolować oraz wzywać zakłady do usunięcia zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej
 • wnikliwie kontrolować funkcjonowanie stawów pstrągowych w obrębie wszystkich dolin rzecznych
 • wnikliwie rozpatrywać pozwolenia wodno-prawne na odbudowę, rozbudowę, przebudowę lub rozbiórkę urzadzeń wodnych w obrębie cennych przyrodniczo obszarów;